Публикации

Доц. д-р Неделчо Неделчев

Автореферати

 • Проблеми на културните връзки и взаимоотношения в Източното Средиземноморие (Проблеми на социалната и културната история). Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „кандидат на историческите науки“. София, 1984, с. 21
 • Произходът на светската царска институция в Древния Преден изток през ІІІ-ІІ хил. пр. н. е. Автореферат за присъждане на научната степен „доктор на историческите науки“, София, 2004, 60 с.

Монографии

 

Учебници

 • Неделчев, Н. Древноизточната цивилизация. История на Стария свят. София, 2000, 244 с.
 • Неделчев, Н. История на Стария свят. Издателство на Шуменски университет, Център за дистанционно обучение, Шумен, 2004, 296 с.
 • Неделчев, Н. Древна история на българските земи. Издателство Шуменски университет, Център за дистанционно обучение, Шумен, 2004, 120 с.
 • Неделчев, Н. Античното наследство на България. Издателство Антос, Шумен, 2004, 192 с.
 • Неделчев, Н. История на балканските цивилизации. Древна Елада. Издателство Агато, София, (под печат).
 • Неделчев, Н. Национална идея и държавност в българското историческо наследство. Шумен, 2005
 • Неделчев, Н. Христоматия по история на Древния Изток. Издателство Шуменски университет, Шумен, 2006

Студии и статии

 • Неделчев, Н. Египет и Източносредиземноморските соларни идеологии. В: Thracia antiqua, София, 1980, N 9, 136-142
 • Неделчев, Н. Към въпроса за аграрните отношения в Предримска Тракия. В: Thracia antiqua, София, 1982, N 8, 21-28
 • Неделчев, Н. Романизация. Терминология и съдържание на термина. В: Seminarium thracicum. София, 1985, 54-57
 • Неделчев, Н. Семантика на характерните символи в страните от Евразийския мост. В: Seminarium thracicum II. София, 1988, 33-43
 • Неделчев, Н. Египетско-критски военно-политически съюз. Във: Векове, 1985, N 6, 24-35
 • Неделчев, Н. Създаването на държавата в Древен Египет и Месопотамия. В: Годишник на Софийския университет – Център по културознание, Т. 80 – 81, 1987 – 1988. София, 1992, 5-18
 • Неделчев, Н. Die Herausbildung der Ideologie der ersten Klassengesellschaften. Die K?nigsg?tter von Mykene. In: Festschrift Chr. Danov. Sofia, 1985, 293-305
 • Неделчев, Н. Die Volksversammlung in Thrakien. In: Klio, Berlin, 1988, N 2, 422-428
 • Неделчев, Н., Bredow I. Der Übergang von den mykenischen zu den frühgriechischen Produktionszentren. In: Terra antiqua Balkanica I. Sofia, 1988, 105-112
 • Неделчев, Н. Космологични представи в Тракия (По материали от района на Долния Дунав). В: Terra antiqua Balkanica. Acta III, Serdicae, 1988, 67-7
 • Неделчев, Н. Първобитно ли е първобитното общество? Защо не? Във: Векове, 1989, N 5, 44-51
 • Неделчев, Н. Древните общества и свободната община в Тракия. В: Исторически преглед, 1989, N 2, 82-95
 • Неделчев, Н., Попов Вл. Послеслов към българското издание на Л. Филеп и Г. Березнай. В: История на цифрите. София, 1988, 146-148
 • Неделчев, Н. Слънчевите домове от Поляница и Вору-Монофацио в соларните религии на Балканите. В: Интердисциплинарни изследвания, Т. XVIII. София, 1991, 165-170
 • Неделчев, Н. Създаването на държавата на долонките. В: Исторически преглед, 1992, N 3, 83-96
 • Неделчев, Н. Произходът на фараоните според Херодот и Мането(н). В: Епохи, 1993, N 2, 7-17
 • Неделчев, Н. Царската институция, класите и държавата в ранната древност. В: Сборник Историческо-археологически изследвания в памет на проф. д-р Ст. Ваклинов. Велико Търново, 1994, 285-290
 • Неделчев, Н. От вождове към царе в Месопотамия. В: Сборник Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни четения (проф. И. Гълъбов ). Велико Търново, 1995, 255-263
 • Неделчев, Н. О начале государствености в Ашуре a – sur. KI LUGAL. В: На честь заслуженого дiяча науки Украiни Андрiя Ковалiського, 1895 – 1990 pp. Тези мiжнародноi конференцii присвяченоi 100-рiччю вид дня нороджениiя. Харкiв, 1995, 65-67
 • Неделчев, Н. Предговор. В: Проблеми на Древната обща история и култура. София, 1995, 5-8
 • Неделчев, Н. Създаването на държавата и проблема за суверена между a – sur. KI LUGAL и d/a – sur. LUGAL в Ранна Асирия. В: Сборник Проблеми на Древната обща история и култура. София, 1995, 9-16
 • Неделчев, Н. Ранната история на политическото общество и царствеността в Асирия. В: Епохи, 1994, N 4, 45-53.
 • Неделчев, Н. Категорията „Справедливост“ в древността според модела на Североизточна Тракия (Die Kategorie Gerechtigkeit im Altertum nach dem Model Nordostthrakiens. В: Хелис III, ч. I. София, 1995, 297-304
 • Неделчев, Н. Робството и проблемът за периодизацията на световната история. Дискусията продължава. В: Епохи, 1996, N 2, 76-90
 • Неделчев, Н. Създаването на държавата на одрисите. В: Античный мир и Византия. Харков, 1997, 147-154
 • Неделчев, Н. Киш. Конфедерацията империя и нейната царственост. В: Трудове на катедрите по история и богословие в ШУ „Еп. Константин Преславски“. Шумен, N 2. 1998, 7-24
 • Неделчев, Н. The Role of the Free Peoples in the Antiquity and in The Middle Ages. In: Thracia. Studia in Honorem Christo Danovi, Serdicae, 1998, Vol. XII, 223-246
 • Неделчев, Н. Царският институт и общественото устройство в раннодинастическия Египет. В: Thracia antiqua (ThA), N 10. In Memoriam Georgi Mihailov. София, 1999, 54-58
 • Неделчев, Н. Le premier pouvoir royal et national effectif dans l` Orient Antique. In: Bulgarian Historical Review, Sofia, 2000, Vol. 3-4, 3-18
 • Неделчев, Н. Създаването на лигата на Ходеносауни /ирокезите/. В: Америка и Европа – интеграция и диференциация на културите, ВеликоТърново, 2000, Т. II, 182-188
 • Неделчев, Н. Развитие на царския институт в Асирия при Шамшиадад I. В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни четения „Проф. Иван Гълъбов“. ВeликоТърново, 2001, 623-631
 • Неделчев, Н. Страните Виланд между Нюфаундленд и Рио Гранде/The Lands Uinland between Newfoundlend and the Rio Grande. В: The Vikings, Navigatorsq, Descoveres, Creators. Sofia, 2001, с. 204 – 208, 365-366
 • Неделчев, Н. Гилгамеш, Билгамеш и проблемът за обожествяването на ранните владетели. В: Bulgarian Historical Revue, 2002, 550-557
 • Неделчев, Н. Въстанието на Спартак. В: Текстът като манипулация. Шумен, 2002, 255
 • Неделчев, Н. Леономах и леономахия в хинтерланда на Одесос. В: Плиска – Преслав, Шумен, 2003, 136-14
 • Неделчев, Н., Атанасов Г. Гонимаседзе – жената на Севт и нейната гробница. В: Pitue. Изследвания в чест на проф. Ив. Маразов. София, 2002, 550-557
 • Неделчев, Н. Икономиката на древните общества. В: История на националното и световното стопанство. София, 2002, 15-27
 • Неделчев, Н. Проблемът за обожествяването на ранните управители – „владетели“ по примера на Гилгамеш „ен“ на шумерския Урук. В: История, общество, религия. Сборник посветен на 30 годишнината на Шуменски университет, Шумен, 2003, 5-9
 • Неделчев, Н. Златните хора в древността и средновековието. (Материал от Международна конференция посветена паметта на Ю. Лотман, Шуменски университет, 2003), (под печат)
 • Неделчев, Н. Смяната на властта и произхода на институциите според Шумерския царски списък. В: Епископ-Константинови четения – 2003, Шумен, 2004, 319-325
 • Неделчев Н. Тайнственият отвъден свят на гетите и отвеждащият херос. В: Епохи, 1-2, 2004, 29-39
 • Неделчев Н. Thraco-Scythica – исторически контакти (VІІ-VІ в. пр.н.е.). В: МИФ9. Тракия и околният свят. Научна конференция, Шумен, 2004, 19-29
 • Неделчев, Н. Гилгамеш, Билгамеш и проблемът за обожествяването на ранните владетели. В: Bulgarian Historical Review, 2005
 • Неделчев, Н. Римското политическо наследство на България при Тервел, Крум и Омуртаг. В: Епохи, 1-2, 2005, 41-50
 • Неделчев, Н. Развитие и упадък на теократичната власт в Древния Изток. В: Античната цивилизация на Балканите и в Средиземноморието – история, археология литература и лингвистика, Великотърновски университет, (под печат 2005)
 • Неделчев, Н. Царски богове от град Микена ХVІ – ХІV в. пр. н. е. В: Проглас (под печат 2005)
 • Неделчев, Н. Турското робство. Насилието на турските ислямска държава и общество. В: Сб. В чест на 65-годишнината на проф. Д. Игнатовски. Шумен, 2005, 48-69
 • Неделчев, Н. Общо и особено в историята на ранната древност. В: Историкии. Юбилеен сборник – Десет години специалност История в ШУ „Еп. Константин Преславски“, Т. 1, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2006, 9-24
 • Неделчев Н. Трудностите от орфическата – раннокласова интерпретация на историята в българското училище. В: Понятия, ценности, промени. Историята: Време и реалности. Варна, 2006, 133-145
 • Неделчев Н. Време и царска титулатура при хетите – лабарна и табарна. В: Междуетнически контакти Изток-Запад – Интеркултурна комуникация. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2006, 332-348
 • Неделчев Н. Терорът и идеята за геноцида в библейските текстове. В: Любословие, т. 7 Хуманитаристика , Шумен, 2006, 11-28
 • Неделчев, Н. Римското политическо наследство и владетелската институция в държавата на Асеневци. В: Сборник – 800 години от битката при Одрин, Шумен, 2007, 179-190
 • Неделчев, Н. Орфическата раннокласова интерпретация на историята в българското училище. В: Образование, 2. София, 2007, 95-112
 • Неделчев, Н. Военната демокрация и произходът на държавата. В: 80 години списание „Военноисторически сборник“. София, 2007, 88-101
 • Неделчев, Н. Теорията за формациите в идеологията на тоталитарната държава. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалност. Том 4. Варна, 2007, 60-67
 • Неделчев, Н. „Тракийският Орфизъм“ – „марксистко-ленинистката“ атака срещу буржоазната и материалистическата историография в България. В: Любословие, Том 8, Шумен, 2008, 31-78 Изтегли pdf.
 • Неделчев, Н. Теорията за формациите между идеологиите и фактите. В: Европа между средновековието и съвремеността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев. Велико Търново, 2009, 88-101 Изтегли pdf.
 • Неделчев, Н. Ленин срещу Маркс и Енгелс за общината и бъдещето (Битката за казармения комунизъм на работническите диктатори). В: Съвременната история: Времена, реалности, промени.  Варна, 2009, т. 6, с. 66-81 Изтегли pdf
 • Неделчев, Н. Към произхода на бъларската етнична и държавна структура. В: Диалози за човека и човешкото. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината от рождението на проф. Тодор Ив. Живков. Бургас, 2009, с. 252-272
 • Неделчев, Н. Времето на египетския героичен век. В: Любословие. 2010, №10, с. 22-31
 • Неделчев, Н. Wanaka-anekas и basileus-pasilaos В: Управление и образование. Академично списание. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас, 2010, т. 6, кн. 4, с. 48-55  Изтегли pdf
 • Неделчев Н. Арийското наследство в българската история. В: Годишник на Университет „Проф. д-п Асен Златаров”, ХХХІХ, кн. 2, Част І-ІІ, с. 140-155. Изтегли pdf
 • Неделчев Н. Спорът за турското робство и общество – действителност и мит. В: Съвременна история: времена, реалности, промени. Том 7, Варна, 2011, под печат
 • Неделчев Н. Българското информационно пространство, историческо наследство и разделение. В: Годишник „Обществени и хуманитарни науки“, университет проф. д-р Асен Златаров. Том XLI, книга 2, Бургас, 2012, с. 26-32 Изтегли pdf

Публикувани резюмета

 • Неделчев, Н. Рудимент от древни соларни представи в района на Малко Търново. В: Сборник Странджа – Сакар. М. Търново, 1985, 52 – 53

Рецензии и научни трудове

 • Неделчев, Н. Книга на мъртвите на древните египтяни. Във: Векове, 1983, N 6, 89-91
 • Неделчев, Н. Фридрих Энгельс и проблемы истории древных обществ. В: Сборник Научньх трудов, Киев, 1984. В: Исторически преглед, 1988, N 4, 82-85
 • Неделчев, Н. Chirsto Danov, Trakowie, Warszawa, 1987. В: Исторически преглед, 1987, N 4, 99-101
 • Неделчев, Н. Д. Димитрова. Древна Месопотамия. В: Епохи, 1994, N 3, 94-98
 • Неделчев, Н. Рецензия на Николай Панайотов. Евреите и юдаизмът. Началото на човешката история преди 7000 години. Собствена научна теория за генезиса. София, 2002, 392 с.. В: Исторически преглед, 1-2, 2006, 178-18
 • Неделчев, Н. Д. Попов. Тракийските царе. Поведение и превъплъщение. 2007, Изд. Лик, 252 с. В: сп. Анали, 2008, кн. 1, 123-131 Изтегли pdf.


Участия в телевизионни предавания15.06.2007

 • Телевизия Скат – Час по България – Тема: Робството в Османската империя

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *